• اسلایدر 1 پارس جنوبی
  • اسلایدر 2 پارس جنوبی
  • اسلایدر 3 پارس جنوبی
  • اسلایدر 4 پارس جنوبی

اطلاعات پرژه

پروژه : سیستم دسترسی سکوی حفاری

مجری : شرکت مهران

موضوع : سیستم دسترسی پلکان دوازده پایه