• مجتمع فرمانیه2
  • مجتمع فرمانیه

اطلاعات پروژه

عنوان پروژه : مجتمع تجاری فرمانیه

مجری : شرکت پارند جنوب

موضوع : سیستم پلکان هشت پایه