• نگین نیایش اسلایدر 1
  • نگین نیایش اسلایدر 2
  • نگین نیایش اسلایدر 4
  • نگین نیایش اسلایدر 4

اطلاعات پروژه

پروژه : مجتمع تجاری نیایش

مجری : شرکت زمیران

موضوع : سیستم پلکان دوازده پایه