• اسلایدر 1 نیروگاه گازی عسلویه
  • اسلایدر 2 نیروگاه گازی عسلویه
  • اسلایدر 3 نیروگاه عسلویه

اطلاعات پروژه

پروژه : نیروگاه گازی عسلویه

مجری : شرکت فرخا – مپنا

موضوع : سیستم پلکان دسترسی 8 پایه