اجرای زودبست نما به مساحت دسترسی 7500 متر مربع در پروژه هتل رویا.