نصب و مونتاژ

مراحل عمومی اولیه جهت مونتاژ انواع زودبست

1- استقرار پایه جک قابل رگلاژ به فواصل درج شده در طرح پیشنهادی
2- اتصال پایه و مهارها به یکدیگر و استقرار آنها به روی پایه جک
3- تراز کردن مهارها و شاقول نمودن پایه ها
4- نصب و مونتاژ سایر المانها به یکدیگر

این متن را در گوگل محبوب کنید