پلکان موقت
داربست ایمن,داربست نما,داربست نوین,پلکان موقت,راه پله موقت,داربست
   12پایه 
8 پایه 4 پایه
در زمان احداث ساختمان برای حمل مصالح، رفت و آمد کارگران و دسترسی به طبقات و همچنین در پروژه های صنعتی برای انتقال قطعات و دسترسی پرسنل به منظور انجام تعمیرات یا نصب، نیاز به نصب و استفاده از پلکان یا پله های موقت می باشد. زودبست به دلیل ایمن ، سریع و سبک بودن یک وسیله و ابزار مناسب برای این منظور است. با رعایت کلیه ضوابط و مقررات امکان دسترسی آسان و سریع به ارتفاع های زیاد مقدور می باشد. مشخصات فنی و ویژگی های کلیه المانها از قبیل ابعاد ، اندازه ، موقعیت پله ها ، جانپناه ، پاگرد ، مهارها ، پایه ها و... مطابق جزئیات مندرج در کاتالوگ طراحی و پیش بینی شده است.


چهار پایه     هشت پایه     دوازده پایه
 داربست ایمن,داربست نما,داربست نوین,پلکان موقت,راه پله موقت,داربست  

 

 

 مشخصات فنی سیستم چهارپایه
نوع سیستم    بیشترین ارتفاع تردد همزمان تردد نفر روز ابعاد مقطع ارتفاع
خود ایستا
فواصل مهارارتفاعی
در هردو جهت y وX
بیشترین بارگذاری
 برمترمربع پاگرد
تمرکز حداکثر
نفرات
بر روی یک پله
 چهار پایه            تا 18 متر       4 نفر    20 نفر        2*2 متر      4 متر    4 متر        120 کیلوگرم 1 نفر

 
 

 مشخصات فنی سیسم هشت پایه
نوع سیستم    بیشترین ارتفاع تردد همزمان تردد نفر روز ابعاد مقطع ارتفاع
خود ایستا
فواصل مهارارتفاعی
در هردو جهت y وX
بیشترین بارگذاری
 برمترمربع پاگرد
تمرکز حداکثر
نفرات
بر روی یک پله
 هشت پایه          تا 30 متر   8 نفر     40 نفر     2* 3/5 متر      6 متر      6 متر         150 کیلوگرم     2 نفر

 
 

 مشخصات فنی سیستم دوازده پایه
نوع سیستم    بیشترین ارتفاع تردد همزمان تردد نفر روز ابعاد مقطع ارتفاع
خود ایستا
فواصل مهارارتفاعی
در هردو جهت y وX
بیشترین بارگذاری
 برمترمربع پاگرد
تمرکز حداکثر
نفرات
بر روی یک پله
دوازده پایه       تا 48 متر        18 نفر     80 نفر 2 * 4 متر     8 متر     6 متر       150 کیلوگرم    3 نفر



 کاربرد و انتخاب هر کدام از تیپ ها در یک پروژه بستگی به موارد ذیل دارد:

 

-تعداد تردد نفرات در روز  - تعداد تردد همزمان نفرات  - ارتفاع دسترسی

 

داربست ایمن,داربست نما,داربست نوین,پلکان موقت,راه پله موقت,داربست