اجزا سیستم
داربست ایمن,داربست نما,داربست نوین,پلکان موقت,راه پله موقت,داربست داربست ایمن,داربست نما,داربست نوین,پلکان موقت,راه پله موقت,داربست  داربست ایمن,داربست نما,داربست نوین,پلکان موقت,راه پله موقت,داربست
هندریل،پاگرد،سیستم8پایه،12پایه،سکوی کار،سری قابل رگلاژ، پایه قابل رگلاژ مش حفاظتی،پلکان بدون پاگرددار سیستم 12پایه ،بدون پاگرددار سیستم 8پایه،پلکان پاگرددار4پایه،نردبان مش زیرپایی،پایه زودبست(ابعاد استاندارد)،مهار زودبست،بریس مورب،جانپناه پلکان12پایه