نوع سیستم : زودبست نما

محل پروژه : خیابان دربند-تهران

نوع کاربری : دسترسی به نمای ساختمان

ارتفاع : 42 متر

تجهیزات ساختمانی,زودبست,داربست نما,داربست