در این پروژه امکان دسترسی به تجهیزات قالب بندی و بتن ریزی جهت ساخت نیروگاه گاز تامین گردیده.

محل اجرای این پروژه عسلویه و سیستم زودبست بکار گرفته در این پروژه پلکان موقت هشت پایه می باشد.

 

داربست پیش ساخته,داربست ایمن,داربست نما,پلکان موقت,داربست,زودبست
داربست پیش ساخته,داربست ایمن,داربست نما,پلکان موقت,داربست,زودبست
داربست پیش ساخته,داربست ایمن,داربست نما,پلکان موقت,داربست,زودبست
داربست پیش ساخته,داربست ایمن,داربست نما,پلکان موقت,داربست,زودبست