سکوی کار و پلتفرم
اخبار

سکوی کار و پلتفرم

گرتینگ و مش زیرپایی دو عنصر کاربردی و جدایی ناپذیر محصول زودبست هستند که همگی تولید داخلی و ساخت کارخانه تسکو می باشد. هر کدام از این دو محصول بنا به کاربری مورد نیاز قابل نصب بر روی داربست های زودبست هستند. اغلب در پروژه های نیروگاهی و پتروشیمی از گرتینگ به عنوان پلتفرم استفاده می شود این در حالی است که اغلب در پروژه های ساختمانی و داربست های نما از مش های زیرپایی استفاده می گردد.

سکوی کار و پلتفرم
سکوی کار و پلتفرم
سکوی کار و پلتفرم