اخبار

هواپیمایی آسمان

از زودبست می توان در پروژه‌های تعمیرات صنعتی همچون تعمیرات هواپیما استفاده کرد. در سال جاری از داربست های ایمن زودبست جهت دسترسی به نقاط مختلف هواپیما با در نظر گرفتن استانداردهای لازم و فواصل و ارتفاع های مورد نیاز استفاده گردید. این دستگاه داربست زودبست جهت تعمیرات یک فروند بویینگ 727 طراحی و تولید گردید. تمامی نقاط این داربست دارای هندریل ایمن و تخته زیرپایی متناسب با کاربرد آنها می‌باشد.

هواپیمایی آسمان
داربست زودبست در هواپیمایی آسمان