محافظت از سقوط

در کارگاه های ساختمانی ایجاد جانپناه های موقت و درب های موقت و هندریل ها در محل بازشو ها از قبیل ورودی آسانسورها و .... یک الزام ایمنی می باشد.
ویژگی این سیستم ها سبک بودن و سهولت در جابجایی و نصب است. با استفاده از المان های زودبست می توان به راحتی جانپناه موقت کارگاهی ایجاد نمود. زودبست دارای قابلیت انطباق با قسمت های مختلف ساختمان می باشد.
در تصویر ذیل جزییات ساخت و نصب این محصول مشخص شده است.

محافظت از سقوط
محافظت از سقوط