اطلاعات پروژه

پروژه : مسکونی میدان امام رضا (ع)

مجری : آقای دکتر نوری فر

موضوع : سیستم دسترسی نما

داربست فلزی نما ساختمان سیمرغ مشهد
داربست فلزی نما ساختمان سیمرغ مشهد
داربست فلزی نما ساختمان سیمرغ مشهد