اطلاعات پروژه

پروژه : هتل رویا

موضوع : سیستم دسترسی نما

اجرای داربست نما به مساحت دسترسی 8000 متر مربع در پروژه هتل رویا.

داربست فلزی نما هتل رویا
داربست فلزی نما هتل رویا
داربست فلزی نما هتل رویا