اطلاعات پروژه

پروژه : پتروشیمی بجنورد

مجری : شرکت رامکو

موضوع : دسترسی کوره دوار

پتروشیمی بجنورد در سال 1396 جهت دسترسی به تجهیزات و تاسیسات صنعتی خود از محصولات زودبست استفاده نمود. در این پروژه پس از بازدید از سایت پروژه، مهندسین شرکت تسکو پروپوزال فنی خود را ارایه نمودند و چیدمان منحصر به فردی مختص این تجهیزات تولید و نصب گردید. کارخانه تسکو تمامی اجزا را منطبق بر نقشه های اجرایی تولید و سپس نصاب ها مطابق با نقشه چیدمان اجزا را نصب کردند. این داربست ها شامل پلکان موقت کارگاهی و داربست نمای زودبست با چیدمان خاص بودند. همان طور که در تصاویر مشاهده می کنید کلیه بخش های داربست دارای هندریل های ایمن و گاردریل هستند. همچنین در تمامی مسیر عبور کارگران زیر پایی های غیر لغزشی با رنگ متفاوت زرد و همچنین تخته پا خورهایی نصب گردیده است. تمامی بست های داربست زودبست گوه ای هستند و به راحتی تنها با یک چکش محکم و به راحتی از یکدیگر باز می شوند و می توان اجزا را در مکانی دیگر منتقل و به سرعت نصب کرد. کل داربست در نقاطی از پیش تعیین شده توسط بولت ها و پایه های قابل رگلاژ محکم به زمین متصل می شوند تا از تکان های احتمالی داربست جلوگیری شود. دسترسی به این تجهیزات باید از جهات مختلف صورت می پذیرفت که همان طور که در تصاویر مشخص می باشد در نقاطی کلیه مهار های داربست به یکدیگر متصل شده اند تا تمامی نکات ایمنی کار در ارتفاع مطابق با کلیه استانداردهای بین المللی رعایت گردد.

دسترسی صنعتی پتروشیمی بجنورد
دسترسی صنعتی پتروشیمی بجنورد
دسترسی صنعتی پتروشیمی بجنورد