اطلاعات پروژه

پروژه : مجتمع تجاری چهارسو

مجری : شرکت زمیران

موضوع : سیستم پلکان دوازده پایه

پروژه مجتمع تجاری چهارسو در سال 1389 شروع و گودبردای گردید. ارتفاع این گود بالغ بر 40 متر بوده است. جهت دسترسی های کارگاهی به تراز های مختلف به خصوص پایین ترین تراز ها نیاز به وجود یک پلکان موقت کارگاهی احساس می شد. شرکت تسکو عهده دار تولید و اجرای این پلکان گردید. مهندسین با تجربه شرکت تسکو بنا به نیاز های پروژه این نوع پلکان را از سری محصولات داربست های زودبست انتخاب نمودند. این محصول با عنوان سیستم پلکان دوازده پایه انتخاب و پس از محاسبات انجام شده اجرا گردید. محل قرار گیری مهار های مورد نیاز با دقت محاسبه ودر نقشه های اجرایی اعمال گردید. نصاب ها با توجه به نقشه های از پیش تعیین شده اقدام به نصب کرده و تراز ها با تمام جزییات خود از قبیل هندریل های زودبست و … در ارتفاع های مورد نظر قرار گرفتند. این پلکان با توجه به کلیه استانداردهای به روز بین المللی می باشد و قابل اجرا در انواع گود های ساختمانی است.

پلکان موقت حافظ زودبست
پلکان موقت حافظ زودبست
پلکان موقت حافظ زودبست
پلکان موقت حافظ زودبست