اطلاعات پروژه

پروژه : سفارت سابق ژاپن

مجری : شرکت سازه مکانیک

موضوع : سیستم پلکان 8 پایه

 پلکان موقت سفارت سابق ژاپن
 پلکان موقت سفارت سابق ژاپن
 پلکان موقت سفارت سابق ژاپن