اطلاعات پروژه

پروژه: مجتمع تجاری نارمک

موضوع : سیستم پلکان آویز

استفاده از پلکان های آویز در شرایط خاص و با توجه به محدودیت های خاصی در پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در پروژه مجتمع تجاری نارمک واقع در میدان رسالت تهران پلکان موقت کارگاهی آویز مورد استفاده قرار گرفته است که توسط کارخانه شرکت تسکو تولید و نصب گردیده است. این سیستم از مجموعه محصولات زودبست می باشد که در شرایط خاص می توان ازآن بهره برد. همان طور که در تصاویر پروژه مشاهده می کنید این پلکان از سطح زمین شروع شده و تا یک تراز مانده به کف خاک برداری شده ادامه پیدا کرده است. در تمامی طول مسیر پلکان موقت دارای هندریل های ایمن و مهارهایی جهت پایداری سازه آن وجود دارد. این پلکان مطابق با کلیه استانداردهای موجود بین المللی تولید، اجرا و طراحی شده است.

 پلکان موقت مجتمع تجاری نارمک
 پلکان موقت مجتمع تجاری نارمک
 پلکان موقت مجتمع تجاری نارمک