اطلاعات پروژه پلکان موقت با لوله داربست

پروژه : مجتمع تجاری نیایش

مجری : شرکت زمیران

موضوع : سیستم پلکان دوازده پایه با داربست

پلکان موقت مجتمع تجاری نیایش با داربست
گودبرداری
داربست گودبرداری
پلکان موقت با داربست