اطلاعات پروژه

پروژه : مجتمع تجاری ونک

مجری : شرکت سرمایه گذاری مسکن

موضوع : سیستم دسترسی پلکان هشت پایه

پلکان موقت مجتمع تجاری ونک
پلکان موقت مجتمع تجاری ونک
پلکان موقت مجتمع تجاری ونک