اطلاعات پروژه

پروژه : نیروگاه پرند

مجری : شرکت مپنا

موضوع : سیستم پلکان هشت پایه

 پلکان موقت نیروگاه پرند
 پلکان موقت نیروگاه پرند