اطلاعات پروژه

پروژه : نیروگاه گازی عسلویه

مجری : شرکت فرخا – مپنا

موضوع : سیستم پلکان دسترسی 8 پایه

 پلکان موقت نیروگاه گازی عسلویه
 پلکان موقت نیروگاه گازی عسلویه
 پلکان موقت نیروگاه گازی عسلویه