اطلاعات پروژه

پروژه : سیستم دسترسی سکوی حفاری

مجری : شرکت مهران

موضوع : سیستم دسترسی پلکان دوازده پایه

 پلکان موقت پارس جنوبی
پلکان موقت پارس جنوبی
پلکان موقت پارس جنوبی
پلکان موقت پارس جنوبی