اطلاعات پروژه

پروژه : پل راه آهن شاهرود

مجری : شرکت سداد

موضوع : کفراژبندی سازه های قوسی

سیستم کفراژبندی پل راه آهن شاهرود با ارتفاعی بالغ بر 45 متر به عهده شرکت تسکو بوده است. این پروژه در سال 1390 آغاز گردید. سیستم کفراژ بندی این پل با توجه به ارتفاع و نیروهای وارده سیستم کفراژ زودبست در نظر گرفته شد. تمامی اتصالات این داربست گوه ای بوده و میزان تراز های مهاربندی همگی با محاسبات و طبق نقشه های اجرایی نصب و اجرا گردید. سیستم کفراژ زودبست شامل اجزایی از جمله مهارهای افقی و پایه های قابل رگلاژ و گاردریل های ایمن هستند.

کفراژ داربست پل شاهرود
کفراژ داربست پل شاهرود
کفراژ داربست پل شاهرود
کفراژ داربست پل شاهرود